Legea privind locul de muncă 877/ 73


RO Rumania Lege nr. Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S. Piatra- Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Titlul I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege cuprinde dispoziţiile pentru punerea în aplicare a Legii nr. Articolul 2 Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului de procedură civilă fac trimitere la "Codicele de procedură civilă" sau "Codul de procedură civilă"denumit în continuare Codul de procedură civilă dinsau la dispoziţii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută, atunci când este cazul, la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc.

Titlul II Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare Capitolul I Dispoziţii tranzitorii Articolul 3 1 Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Articolul 4 Dispoziţiile art. Articolul 5 Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie.

Articolul 6 Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă.

Capitolul II Dispoziţii de punere în aplicare Articolul 7 1 Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanţa ierarhic superioară.

Articolul 8 De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă şi irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească "definitivă".

legea privind locul de muncă 877/ 73

Articolul 9 Dacă legea specială nu cuprinde dispoziţii referitoare la procedura de judecată, felul hotărârii instanţei ori calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă. Articolul 10 Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

Articolul 11 Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art. Articolul 12 1 Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se soluţionează de către preşedintele instanţei, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanţei competente potrivit legii.

Piatra-Neamţ: Legea nr. La articolul 2, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare. La articolul 2, alineatul 3 se abrogă. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 18, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel.

La articolul 22, după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7cu următorul cuprins: " 7 Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să ţină seama de toate circumstanţele cauzei, judecătorul va ţine seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de buna-credinţă.

La articolul 26, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 28, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 32 alineatul 1litera a se modifică şi va avea următorul cuprins: "a are capacitate procesuală, în condiţiile legii;". Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

La articolul 40, alineatul 3 se abrogă. La articolul 41 alineatul 1punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1. Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art.

Browser incompatibil

La articolul 42, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii. La articolul 63, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea legea privind locul de muncă 877/ 73, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă.

legea privind locul de muncă 877/ 73

Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanţă, respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanţei competente să soluţioneze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului.

legea privind locul de muncă 877/ 73

Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare.

Înțelegerea drepturilor persoanelor cu dizabilități: Ce trebuie să știți

Judecarea cererii principale se suspendă până la soluţionarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie. La articolul 64, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenţiei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenţie sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenţie.

Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite şi faţă de el.

10 lucruri pe care nu are voie sa le faca seful tau

La articolul 73, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 76, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

1. Persoanele cu dizabilități din forța de muncă

La articolul 78, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Prin citaţie i se va comunica şi termenul până la care va putea să arate excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare de care înţelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.

La articolul 89, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: " 4 Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale.

La articolul 92 punctul 1, litera a se modifică şi va avea următorul cuprins: "a cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;". La articolul 92 punctul 1, literele b şi c se abrogă.

La articolul 92 punctul 1, literele gj şi l se modifică şi vor avea următorul cuprins: "g cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească; La articolul 93, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1.

La articolul 94, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1. La articolul 96, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în cursul judecăţii.

Articolul se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul se introduce un alineat nou, alineatul 2cu următorul cuprins: " 2 Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanţei competente pentru el, oricare dintre pârâţi poate invoca necompetenţa la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.

La articolul alineatul 1punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: "3.

În acest caz, instanţa de tutelă şi de familie care a pronunţat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanţei de tutelă şi de familie în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit. La articolul alineatul 1punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1. La articolul se introduce un nou alineat, alineatul 2cu următorul cuprins: " 2 Cererile formulate potrivit alin. La articolulalineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Art.

La articolulalineatele 1 - 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Art. Încheierea are caracter interlocutoriu. La articolulalineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

  • Puteți câștiga foarte repede
  • Câștigați bani pe internet fără a pierde timpul
  • Когда все было кончено, Человек остался наедине со своими воспоминаниями и тем миром, который окружал его при рождении.

La articoluldupă alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: " 4 Dacă instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de competenţa instanţelor române, hotărârea este supusă numai recursului la instanţa ierarhic superioară.

La articolulalineatele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 2 Nu se poate crea conflict de competenţă cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hotărârea de declinare a competenţei sau de stabilire a competenţei pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligatorie pentru instanţa de trimitere.

La articolulalineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Conflictul dintre două secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se soluţionează de Completul de 5 judecători.

  • Strategii de opțiuni binare în thinkorswim
  • Bank vânzător salariu forex
  • Lucrătorii care cred că nu au fost tratați corect au dreptul să depună plângeri la EEOC.

Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cererea de strămutare se depune legea privind locul de muncă 877/ 73 instanţa competentă să o soluţioneze, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se cere strămutarea.

În cazul în care instanţa de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp la judecarea procesului, hotărârea pronunţată este desfiinţată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.

La articoluldupă alineatul 2 se introduc două noi alineate, alineatele 3 şi 4legea privind locul de muncă 877/ 73 următorul cuprins: " 3 Dacă obligaţia prevăzută la alin. Dispoziţiile art. La articolulalineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 În cazul în care comunicarea potrivit alin.

La articoluldupă alineatul 7 se introduce un nou alineat, alineatul 8cu următorul cuprins: " 8 În scopul obţinerii datelor şi informaţiilor necesare realizării procedurii de comunicare a citaţiilor, a altor acte de procedură, precum şi îndeplinirii oricărei atribuţii proprii activităţii de judecată, instanţele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sisteme opțiuni de stocare binare informare deţinute de autorităţi şi instituţii publice.

Acestea au obligaţia de a lua măsurile necesare în vederea asigurării accesului direct al instanţelor la bazele de date electronice şi sistemele de informare deţinute.

A intervenit o problemă.

La articolul alineatul 1litera f se modifică şi va avea următorul cuprins: "f calitatea celui citat;". La articolulalineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 În citaţie se menţionează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum şi dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică odată cu citaţia alte acte de procedură.

În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citaţie se va menţiona obligaţia pârâtului de a-şi pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de care înţelege să se folosească, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres. În lipsa acestora, înmânarea citaţiei sau a actelor de procedură se va face administratorului clădirii, iar, în lipsă, paznicului sau agentului de pază, care va semna procesul-verbal întocmit în acest scop de către agent, după ce acesta din urmă a certificat în prealabil identitatea şi calitatea sa.

În acest din seminarii de opțiuni caz se va proceda potrivit alin.

Dovada se cum să câștigi mulți bani pentru un începător preda agentului ori va fi trimisă direct instanţei, dacă înmânarea citaţiei nu s-a putut face de îndată.

La articolul alineatul 3partea introductivă şi litera f se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 3 Dacă destinatarul refuză să primească citaţia, agentul o va depune în cutia poştală. În lipsa cutiei poştale, va afişa pe uşa locuinţei destinatarului o înştiinţare care trebuie să cuprindă Când domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea unde instanţa de judecată îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde menţiunea că pentru a i se comunica citaţia destinatarul este în drept să se prezinte la sediul primăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul;".

La articolul alineatul 1 punctul 1, după litera e se introduce o nouă literă, litera fcu următorul cuprins: "f refuzul părţii de a se prezenta legea privind locul de muncă 877/ 73 şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii;". La articolulalineatul 3 se modifică şi va cum poate câștiga bani o persoană următorul cuprins: " legea privind locul de muncă 877/ 73 La sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de Codul civil.