Prețul opțiunii la plata dividendelor. ÎNțelegerea modului în care dividendele afectează opțiunile Prețuri - 2021 - Talkin go money


În condțiile în care Legea nr. Generalități Scopul constituirii unei societăți comerciale este acela de a obține profituri [1].

În calitatea sa de creditor al societății, calitate dobândită în urma deținerii de titluri de participare, dobândite prin subscripție sau prin registru bitcoin local ori succesiune, asociatul are dreptul de a încasa dividende, exercitându-și în acest fel unul din drepturile societare patrimoniale.

Dividendele se distribuie din profitul înregistrat de societate. Natură juridică Principial, dividendul reprezintă, conform art.

Acesta a fost definit în diverse moduri, mai mult sau mai puțin corecte economic sau juridic [3]dar singura definiție relevantă de lege lata rămâne cea contabilă, adică profitul [4]ca diferență între veniturile și cheltuielile societății. Dividendul nu este un accesoriu al aportului adus, ci este strict legat de profitul realizat de societate din operațiunile sale [5]folosindu-se de finanțarea primită între care și aporturile socialemunca angajaților, talentul managerilor, condițiile pieții pe care activează societatea etc.

prețul opțiunii la plata dividendelor

O problemă dezbătută în doctrină este natura juridică a dividendului, adică a exercițiului dreptului născut din distribuirea profitului.

Într-o opinie, [6] s-a afirmat că natura juridică a dividendelor este una sui generis, de beneficii produse de acțiuni, fără a fi fructe civile. Într-altă opinie [8] s-a considerat că dividendele au natura juridică de fructe civile rezultate din exploatarea societății comerciale, ca și prestație periodică. Fiind, în principiu, plătibile la anumite intervale de timp, dividendele au caracter de prestațiuni periodice ce nu dispare prin faptul că, din cauza lipsei de beneficii, societățile nu distribuie dividende, deoarece acestea sunt stări excepționale care, prin natura lor, nu pot să infirme principiul periodicității înscris în lege.

Totuși, natura juridică a dividendelor este, indiscutabil, aceea de fructe civile, așa cum prevede în mod expres chiar noul Cod Civil la art. Așadar fructele civile reprezintă o creație juridică ce pleacă de la ideea folosinței unui bun, drept pentru care ele se numesc și venituri [14].

ÎNțelegerea modului în care dividendele afectează opțiunile Prețuri - 2021 - Talkin go money

Ele nu sunt produse în mod natural de către bun, ci sunt o prestație specifică unei executări contractuale. În prețul opțiunii la plata dividendelor ce privește dividendele, ele reprezintă principala prestație patrimonială a societății față de asociat și, în același timp, echivalentul folosirii, de către societate, a aportului social de el adus.

Cât privește calificarea dreptului la dividende ca și aleatoriu, dacă am accepta acest lucru ar însemna că însuși actul constitutiv are un astfel de caracter, lucru cu care nu suntem de acord, alături de alți autori. Așadar, dacă profiturile generate de societate depind, grosso modo, de management, piețe [17] și noroc, chiriile depind și ele de iscusința proprietarului, piața imobiliară și același noroc.

Iar dacă societatea decide, de exemplu, să rețină sau să reinvestească profitul în loc sa îl distribuie, pentru a crește valoarea titlului de participare, la fel de bine proprietarul poate decide renovarea și modernizarea imobilului, operațiune de durată de-a lungul căreia imobilul nu produce venituri dar care îi crește valoarea. Nici regula prevăzută la art. Rostul articolului în speță este de a simplifica lucrurile privind împărțirea, după încasarea lor, a dividendelor între cedent și cesionar proporțional cu numărul de zile pe an în care au deținut titlurile de participareatunci când contractul de cesiune nu prevede un alt mod de împărțire.

Stabilirea profitului distribuibil Repartizarea profitului este o operațiune contabilo-juridică de stabilire a destinației rezultatului pozitiv al exercițiului financiar dintr-un an sau din mai mulți ani cumulat, ce ține de competența adunării generale a asociaților, respectiv adunarea ordinară, în cazul societății pe acțiuni.

Orice repartizare a profitului, indiferent pentru ce destinație, are loc după aprobarea realizată în baza situațiilor financiare anuale întocmite de societate conform standardelor contabile aplicabile în funcție de tipul societății şi verificate de cenzori sau auditate conform standardelor de audit, după caz art.

O societate nu poate combina mai multe standarde şi nici nu poate alege acel standard în baza căruia tratamentul profitului distribuibil este mai generos. Aprobarea se face ținând cont de raportul cenzorilor sau auditorului financiar, după caz, ce însoțește în mod obligatoriu situațiile financiare, după cum prevede art.

Raportul va conține o descriere a procedurii de verificare, respectiv auditare, începând cu obiectivele stabilite, modul de verificare prețul opțiunii la plata dividendelor concluziile.

Asociații vor vota situațiile financiare după ce în prealabil au fost informați despre conținutul lor. Astfel, conform art. Prețul opțiunii la plata dividendelor cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente, sumele percepute pentru acest serviciu neputând depăși costurile administrative implicate în furnizarea acestora. În cazul în care societatea deține o pagină de Internet proprie, toate aceste documente se vor posta pentru a fi consultate de acționari, creditori sau orice alte persoane interesate.

Repartizarea profitului se poate face numai după stabilirea în mod real şi util.

Plătit cu proprietate inclusiv acțiuni proprii Suma de plată Parțial pe care se acumulează dividende Dividendele se acumulează și se plătesc numai acțiunilor care se află în mâinile acționarilor și sunt plătite integral de aceștia. Acțiuni pentru care nu se acumulează dividende. Pentru unele grupuri de acțiuni emise plasatedividendele nu sunt percepute. Acțiuni pentru care dividendele nu sunt acumulate sau plătite: Nu este plasat nu este dat în circulație Achiziționat și în bilanțul unei societăți pe acțiuni prin decizie a consiliului de administrație Achiziționate și în bilanțul companiei prin decizie a adunării generale a acționarilor sau la cererea acestora Primit de companie din cauza neîndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor de cumpărare a acestora Decizia adunării acționarilor cu privire la dividende. În conformitate cu legea, o societate pe acțiuni poate decide cu privire la plata integrală sau parțială a dividendelor sau la neplata acestora pe baza rezultatelor anului de raportare.

Prin realitate se prețul opțiunii la plata dividendelor realizarea lui efectivă, iar prin utilitate se înțelege că distribuirea să se facă fără a-i prejudicia pe creditorii sociali. Realitatea profitului înseamnă stabilirea în mod cert prin bilanțul contabil corect întocmit la sfârșitul exercițiului financiar. Prezentarea cu rea-credință, de către managementul sau administrația societății, a unor situații financiare inexacte sau cu date inexacte asupra condițiilor economice ale societății, în vederea ascunderii situației ei reale, constituie infracțiunea prevăzută la art.

Teoretic, verificarea cenzorilor şi, mai ales, auditul financiar ar putea să descopere şi să constate aceste inexactități, constatări în urma cărora fie conducerea societății trebuie să modifice situațiile financiare, în caz contrar cenzorii, respectiv auditorul financiar urmând a face mențiune despre acest lucru în raportul prezentat adunării generale [18].

prețul opțiunii la plata dividendelor

Dacă totuși se ajunge la se distribui dividende dintr-un profit fictiv, nedistribuibil ori în lipsă de situație financiară sau contrară rezultatelor verificate ale acesteia, administratorii, respectiv directorii societăţii răspund pentru infracțiunea prevăzută la art. Infracțiunea prevăzută la art. Răspunderea penală a cenzorilor sau auditorului nu intervine decât dacă au știut şi au validat situațiile financiare întocmite pe bază de date false, altfel aceștia verificând în primul rând dacă tratamentul înregistrărilor contabile s-a făcut în conformitate cu standardele aplicabile.

prețul opțiunii la plata dividendelor

În concluzie, deși dividendele se distribuie de către adunarea generală a societății, asociații nu răspund penal, întrucât votul lor a fost dat în baza unor situații financiare întocmite de conducerea societății. În afară de răspunderea penală, administratorii şi directorii societății răspund şi civil, conform art.

Drept comparat Într-o decizie de speță [22] din Regatul Unit s-a stabilit că nu există răspundere penală a administratorilor atunci când dividendele au fost plătite nu din profituri fictive, ci cu încălcarea regulilor privind conturile de capitaluri proprii nedistribuibile de exemplu, rezervele legale.

În acest caz dividendele nu au fost considerate a fi ilegal plătite, ci greșit plătite, fiind aplicabile doar prevederile civile privind recuperarea [23]. Dividendele se distribuie numai la sfârșitul exercițiului financiar, nu și anterior încheierii exercițiului financiar.

Posibilitatea de distribuire de dividende parțiale nu a fost preluată în legislația noastră, deși cea de-a Doua Directivă Societară prevede, în forma actuală, că statele membre pot permite o astfel de distribuție societăților listate art. Faptul că avem categorii de societăți care depun situații financiare semestriale nu schimbă cu nimic situația, întrucât profitul raportat nu este unul final.

De asemenea, faptul că impozitul pe profit se plătește anticipat, la intervale periodice mai mici de un an de zile, acest lucru nu duce la concluzia că societatea poate distribui dividende la aceleași intervale de timp, pentru simplul motiv că, pe de-o parte, plata trimestrială de exemplu a impozitului pe profit este un beneficiu exclusiv al statului, stabilit printr-o lege specială Codul Fiscal şi Normele Codului Fiscal şi, pe de altă parte, plățile respective se regularizează la sfârșitul exercițiului financiar, odată încheiat [25] şi depus bilanțul anual, lucru aproape imposibil de realizat între societate şi asociații săi.

În aceste condiții, de lege lata, nu se pot plăti dividende parțiale, anticipate acont din dividend sau provizorii [26]pentru că acest lucru s-ar face din profituri incerte, nerealizate [27] şi posibil nerealizabile, adică nereale, întrucât, în lipsa bilanțului anual [28]ar fi considerate fictive, supuse repetițiunii și incriminate.

Drept comparat Fără a fi nevoie de întocmirea unor situații financiare parțiale, companiile britanice distribuie în mod regulat dividende anticipate interim dividends sau dividende speciale, prețul opțiunii la plata dividendelor plus faţă de dividendele anuale obișnuite.

Câtă vreme s-a conformat întocmai obligațiilor din Companies Act cu privire la întocmirea situațiilor financiare pentru anul anterior, o companie poate, în cursul anului curent, să plătească dividende anticipate sau speciale, dacă există suport pentru o astfel de distribuire în situațiile financiare deja întocmite.

Numai atunci când situațiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior nu justifică distribuirea, o companie este obligată să întocmească situații financiare anticipate. În mod normal, întocmirea acestor situații parțiale nu este obligatorie doar pentru că are loc o distribuire trimestrială sau anticipată de dividende, în avans față de dividendele anuale distribuite după întocmirea situațiilor financiare anuale.

Așa cum spuneam, existența situațiilor financiare ale anului prețul opțiunii la plata dividendelor sunt suficiente pentru a justifica dividendele anticipate. În general dividendele anticipate se distribuie, conform prevederilor statutare, doar de către administratori, fără a fi necesară o aprobare a adunării generale ordinare a acționarilor, precum la cele anuale. Ce se întâmplă însă dacă situația companiei se înrăutățește? În acest caz, nu se pot distribui dividende anticipate şi, dacă situația persistă şi până la întocmirea situațiilor anuale, administratorii nu vor recomanda distribuirea de dividende anuale.

Așadar profitul este un element contabil şi nu unul economico-financiar, deși este influențat de situația economico-financiară reflectată în bilanțul contabil. În sistemul românesc de contabilitate, activele şi pasivele, dar şi veniturile şi cheltuielile sunt înregistrate la valoarea lor de intrare şi rămân, în principiu, neschimbabile, insensibile la dinamica economică, la fluctuațiile pieții, cu excepția reevaluării unor active, care reevaluare nu influențează însă distribuția de dividende, după cum vom vedea imediat.

Altfel spus, profitul nu reprezintă beneficiul economic al societății, ci surplusul său contabil întrucât, așa cum se spune prin cercurile financiare, un contabil preferă să greșească cu exactitate decât să aibă dreptate vag. Dacă administratorii sau directorii, din proprie inițiativă sau în urma verificării cenzorilor, respectiv auditorului, descoperă o neregularitate în situațiile financiare, vor revoca o propunere anterioară de distribuire de dividende pentru că aceasta ar fi nelegală [31].

Anunțul privind distribuirea de dividende făcut de societățile admise la tranzacționare nu produce efecte juridice precum distribuirea efectivă, care se face prin hotărârea adunării generale ordinare.

O distribuire de dividende din profituri fictive ar prejudicia creditorii sociali, întrucât este posibil prețul opțiunii la plata dividendelor aceștia să îşi vadă creanțele care, deși legal sunt preferate faţă de creanțele acționarilor derivând din deținerea de acțiuni, ajung a fi subordonate în fapt acestora.

Pe de altă parte, o încorsetare exagerată a distribuirii dividendelor poate constitui un impediment nu doar în atragerea de investitori în societate, ci şi o frână în calea dezvoltării societății prin efectuarea de investiții, care de asemenea se raportează la profit. Concret, discuția se poartă cu privire la modalitatea în care se calculează profitul: după metode strict contabile sau după metode economice.

O primă deosebire rezultă din aplicarea unor standarde contabile diferite de către diferitele societăţi, respectiv Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS [32] sau standardele românești. Deosebirea e că cele dintâi sunt mai flexibile, adică mai favorabile societății şi acționarilor săi, pe când cele din urmă sunt mai rigide, mai favorabile creditorilor sociali.

Rolul standardelor este acela de a uniformiza conținutul situațiilor financiare, astfel încât investitorii să le poate mai ușor înțelege, facilitând astfel investițiile transnaționale. O uniformizare suplimentară vine din aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ISAastfel încât auditorii să producă rapoarte de opțiune cuantică bazate pe un tratament unitar.

Acestea sunt însă cazuri care țin mai mult de fraudă decât de tratamentul contabil însă, uneori, linia de demarcație între fraudă şi tratament contabil poate fi relativ subțire [34]. O altă situație de distribuire nelegală ar fi aceea în care dividendele depășesc măsura vărsămintelor efectuate, deși art.

Drept comparat În sistemul modern de contabilitate aplicat de companiile britanice, accentul se pune mai mult pe valoarea prețul opțiunii la plata dividendelor piață decât pe valorile de intrare, istorice. O astfel de abordare poate produce volatilitate în situațiile financiare, inclusiv în contul anual de profit şi pierdere.

Chiar şi atunci când nu a intervenit vreo calamitate, reperul pieții mark to market în contabilitate poate produce o astfel de volatilitate, care va avea influență şi asupra dividendelor care obligă administratorii să acționeze inclusiv ex post, atunci când ceva s-a schimbat în situația financiară şi acest lucru a modificat dividendul deja repartizat, deoarece face distribuirea nelegală.

Raportul Rickford a pus în centrul dezbaterii legătura dintre situațiile financiare şi regulile privind distribuirea de dividende, respectiv prețul opțiunii la plata dividendelor de înregistrare în contabilitate a valorii de achiziție costul istoric.

Trendul de a trece de la valoarea de achiziție la valoarea actuală a activelor şi pasivelor, în asociere cu adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară IFRS vrea să facă situațiile financiare mai utile acționarilor şi investitorilor, dar despre o astfel de mutare se poate spune că distorsionează funcția acelorași situații financiare de protecție a creditorilor.

Raportul propune ca, după model american unde nu există obligația legală a unei companii de a avea capital socialadministratorii să folosească anumite teste pentru a stabili posibilitatea distribuirii de dividende [36]. Legislația S. Conform MBCA, § 6. MBCA propune așadar metoda determinării profitului pe baza evaluării activelor şi pasivelor.

Nici Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS şi nici standardele românești de contabilitate nu permit administratorilor să facă aprecieri şi evaluări cu privire la stabilirea întinderii dividendului, adică unde se oprește interesul societăţii, al asociaților, şi unde începe interesul creditorilor sociali.

Riscul unei asemenea rol este acela al avantajării primei categorii. Totuși, dacă testele folosite în sistemul american, unde felixibilitatea este maximă, ar fi riguros detaliate şi aplicate, însoțite de indicatori mt4 pentru opțiuni binare 60 de secunde civile şi penale, probabil că situația s-ar schimba radical.

O astfel de reformă nu ar fi posibilă în România, care este un stat prin excelență conservator în materie societară așadar soluția ar putea veni doar ca urmare a reformării standardelor internaționale, daca acest lucru nu ar intra în conflict cu viziunea legislativului şi, mai ales, a executivului comunitar, așa cum s-a întâmplat în cazul recentelor modificări în materie de audit financiar.

În afară de cele patru cazuri mai sus enumerate cu titlu de exemplu, ne vom apleca asupra a încă trei situații de stabilire a dividendelor, respectiv i situația rezervelor facultative, ii a celor rezultate din reevaluare şi iii a primelor legate de capital de emisiune. Altfel spus, dacă aceste elemente de capitaluri proprii pot fi distribuite ca dividende.

prețul opțiunii la plata dividendelor

Rezervele facultative sunt acele rezerve pe care societatea decide să le constituie prin prelevare din profit, în plus față de rezervele legale. Atunci când prelevarea se face în temeiul actului constitutiv ele se numesc rezerve statutare [40]. Dacă, într-un anumit an, adunarea generală ordinară hotărăște să facă prelevări din profit suplimentar faţă de obligațiile privind constituirea rezervei legale şi, dacă există, a celei statutare, rezervele în cauză se numesc contractuale.

Deosebirea dintre cele două tipuri de rezerve facultative este aceea că, în timp ce primele se prelevează în temeiul actului constitutiv, în fiecare an, cele din urmă se prelevează printr-o hotărâre a adunării generale. Cum prevederea statutară este opțională, rezultă că ambele tipuri de rezerve facultative au aceeași natură: neobligatorie; de altfel se şi înregistrează în același cont sintetic Regimul juridic al rezervelor facultative este deci lăsat la latitudinea societății, pe când al celor legale este strict reglementat.

Prețul opțiunii la plata dividendelor aceste condiții, rezervele facultative pot fi folosite pentru distribuirea de dividende extraordinare [41]după trecerea lor din contul de rezerve în cel al profitului repartizatașa cum pot fi folosite la majorarea capitalului social, spre deosebire de cele legale care sunt intangibile. Această interpretare este în consens şi cu textul celei de-a Doua Directive Societare, deși articolul în speță [42] nu a fost transpus în legislația noastră.

Rezervele rezultate din reevaluare sunt elemente de capitaluri proprii care sporesc activele nete.

Ele rezultă din diferențele pozitive pe care un activ îl poate avea la un anumit moment în timp. Deși este un element de activ net care se adaugă capitalului social, rezervele rezultate din reevaluare au o natură incertă: așa cum valoarea unui activ poate să crească, urmare a fluctuațiilor pozitive din piață, tot așa poate să scadă ca urmare a fluctuațiilor negative. Din acest motiv, legiuitorul acceptă includerea diferențelor pozitive în prețul opțiunii la plata dividendelor, însă interzice expres art.

Cum majorarea capitalului social prin încorporarea unor elemente de active nete este o modalitate prin care asociații primesc gratuit noi titluri de participare, iar o astfel de alocare de titluri este interzisă a se face prin folosirea rezervelor rezultate din reevaluare, a fortiori o distribuire a acestor rezerve sub formă de dividende nu poate fi acceptată [43].

În acest fel, legiuitorul concepe că realizarea creanței asociaților se face doar pe seama operațiunilor societății şi nu pe seama unor modificări conjuncturale ale pieții.

În aceeași situație se regăsesc şi rezervele rezultate din diferențele pozitive de curs valutar [44]. Chiar şi în lipsa acestei creșteri contabile, la o eventuală evaluare a societății de obicei în scop de vânzare valoarea contabilă se ajustează în mod normal în funcție de valoarea de piață a anumitor active. Fluctuațiile în valoarea activelor societăţii nu trebuie însă confundate cu prețul încasat ca urmare a unei vânzări a unui astfel de activ, întrucât în primul caz vorbim de o simplă evaluare, iar în cel de-al doilea de un venit, care intră în calculul profitului distribuibil alături de alte venituri realizate de societate, fără legătură cu valoarea contabilă a activului [45]legătura dintre bilanț — unde se înregistrează activele — şi contul de profit şi pierdere, unde se înregistrează veniturile făcându-se pe calea rezultatului pozitiv sau negativ al contului de profit şi pierdere, înscris în bilanț.

Primele legate de capital, adică primele de emisiune, de aport şi de fuziune necesită o abordare şi mai detaliată.

Pentru a înțelege mai bine situația, vom lua exemplul ipotetic în care o societate are un capital social de lei, rezerve legale de de lei, prime legate de capital de de lei şi rezerve facultative de de lei. Urmează un an cu profit şi acesta este de de lei. După acoperirea automată a unei părți din pierdere cu profitul obținut, încă rămâne o pierdere neacoperită de de lei [46].

  • JURIDICE » Despre dividende. Partea I
  • Cum particip la teleconferinte cu investitorii?
  • Cum poți face bani investind

Cum din capitalul social şi rezervele legale nu pot fi cu siguranță distribuite dividende, iar acestea însumează de lei, rămân de lei în contul contabil de prime legate de capital, pentru care se pune întrebarea cu privire la posibilitatea distribuirii lor sub formă de dividende. Contabil, o astfel de distribuire s-ar face prin trecerea primelor de emisiune dintr-un cont sintetic de prime de capital într-un cont sintetic al rezultatului exercițiului grupa 12 [47].

De la bun început trebuie să spunem că o astfel de posibilitate este neclară în Legea societăților care spune, la art. Strict contabil, prin profit determinat conform legii se înțelege rezultatul pozitiv al exercițiului financiar, calculat ca diferență între veniturile şi cheltuielile înscrise în contul de profit şi pierdere.

Înlocuirea s-a făcut, probabil, pentru că termenul de beneficii nu era unul concret definit şi, în lipsa unei definiții legale, se putea ajunge la interpretări diferite. O astfel de interpretare — largă, ce-i drept — a noțiunii de beneficiu este aceea de profit plus orice element de capitaluri proprii peste capitalul social.

Declararea veniturilor primite din dividende, din Romania si din strainatate Ce sunt dividendele, cum si cand sunt distribuite Orice persoana, fizica sau juridica, poate sa beneficieze de plata dividendelor, in conditiile in care detine actiuni titluri de participare la o companie. Dividendele reprezinta, mai exact, o parte din profitul realizat de o companie societate pe actiuni care este distribuit actionarilor. Astfel, investitorii pot beneficia in urma profitului ridicat inregistrat de compania la care sunt actionari. Alte tipuri de venituri care pot fi asimilate dividendelor sunt: suma platita peste pretul pietei de persoana juridica pentru anumite bunuri sau servicii achizitionate de la un actionar, in cazul in care acea suma nu a fost supusa impozitului pe profit sau pe venit; suma platita de persoana juridica pentru servicii sau bunuri furnizate in favoarea unui actionar, in cazul in care plata facuta de persoana juridica este in folosul sau personal. Exista, totodata, si cateva exceptii.

Conform art. Per a contrario, dacă nu există pierdere care să erodeze activele nete sub valoarea capitalului social, societatea ar putea distribui dividende din orice cont de active nete care se adaugă capitalului social, deci inclusiv din prețul opțiunii la plata dividendelor de emisiune. Dacă dispoziția de la art. Totuși, alte prevederi legale interzic, direct sau indirect dar neechivoc, distribuirea de dividende din rezervele legale şi cele rezultate din reevaluarea activelor, deși acestea se prețul opțiunii la plata dividendelor capitalului social, fiind un surplus al acestuia.

Pe de-o parte, prin faptul că se face trimitere la rezerva legală reglementată la alin. De asemenea, din teza finală a art. Pe de altă parte, primele de emisiune pot fi folosite la majorarea capitalului social, spre deosebire de rezervele legale art.

Deși pare că acționarii obțin ceva de la societate, similar dividendelor, în realitate operațiunea nu are niciun impact material. Prin distribuirea de acțiuni gratuite valoarea societății nu se reduce, precum la distribuirea de dividende, singura valoare care scade fiind cea a acțiunilor, întrucât la aceeași valoare a societății se sporește numărul de acțiuni prețul opțiunii la plata dividendelor în circulație.

Așadar, acționarii vor avea mai multe acțiuni, dar valoarea pachetului fiecăruia va fi aceeași ca înainte, deosebirea fiind doar că în pachet vor fi mai multe acțiuni, dar mai ieftine, în loc de acțiuni mai puține, dar mai scumpe. Deosebirea pe tărâm economic dintre dividende şi acțiuni gratuite este fundamentală, întrucât distribuirea de dividende este o necapitalizare a societății cel puțin din punct de vedere contabil, adică o reducere a activelor sale netepe când reținerea profitului este o creștere a capitalizării ei, iar dacă profitul este folosit mai departe la majorarea capitalului social, nu va mai putea fi niciodată distribuit.

Faptul că prețul opțiunii la plata dividendelor gratuite pot fi vândute nu schimbă cu nimic situația întrucât acționarul înstrăinează cu titlu oneros ceva ce a primit cu titlu gratuit doar din punct de vedere juridic; din punct de vedere economic situația este aceeași ca şi cum nu ar fi primit acțiuni gratuite, ci ar fi înstrăinat o parte mai mică din acțiunile mai valoroase existente anterior distribuirii elementelor de capitaluri proprii sub formă de acțiuni gratuite.

Acest principiu economic, coroborat cu o distribuire logică a surplusului către asociați la lichidarea voluntară a societăţii, ar putea fi un argument în favoarea posibilității distribuirii de dividende din primele legate de capital.