Opțiuni este. Translation of "of these options" in Romanian


Va rugam sa retineti ca unele dintre optiuni sunt dezactivate din motive de securitate. Please emember that some of the options are disabled for security reasons. Studiul prezintă, pentru fiecare dintre opțiuni, beneficiile, costurile și raportul cost-eficacitate.

Traducere "dintre opțiuni" în engleză

The study shall, for each of the optionsassess benefits, costs and cost-effectiveness. Una dintre opțiuni este strict de politică internă care implică găsirea unei surse alternative pe care Bulgaria să o poată folosi pentru a-și acoperi nevoile în alte situații similare.

One option is a purely internal political one that involves finding an alternative source which Bulgaria can use to meet its needs in other similar situations.

One of these options was to continue the current policy beyond Una dintre aceste opțiuni a fost de a continua politica actuală dincolo de Either one of these options is fine with me.

Una dintre opțiuni este să își continue Comisia activitatea în această privință în domeniul Eurocodurilor și, opțiuni este asemenea, să existe un mandat pentru acest lucru în domeniul Eurocodurilor, în vederea înregistrării unor progrese.

One option is for the Commission to continue its work in this regard in the area of the Eurocodes and for there then also to be a mandate for this in the area of the Eurocodes in order for progress to be made.

opțiuni este home work carpi

Condițiile finale trebuie să precizeze care dintre opțiuni se aplică emisiunii individuale în cauză, făcând trimitere la secțiunile corespunzătoare din prospectul de bază sau reproducând aceste informații. Final terms opțiuni este then state which of those options are applicable to the individual issue by referring to the relevant sections of the base prospectus or by reproducing such information.

Te-a fermecat vreuna dintre opțiuni? Did any of those options appeal to you? Este una dintre opțiuni pe care trebuie s-o verificăm. That's one of the options that's being explored. Chirurgie, ca una dintre opțiuni, este costisitoare în timp ce fiind nesigure.

Opțiuni World

Surgery, as one of the optionsis expensive while being unsafe. În regulă, câtă vreme una dintre opțiuni este să te ucid. Fine with me, as long as one of the options is killing you.

opțiuni este cum să adăugați o linie de tendință pentru a deschide biroul

Mă tem că oprirea nu este una dintre opțiuni, Superman. I'm afraid that stopping is not one of the optionsSuperman.

opțiuni este scheme de câștig dovedite

Nu a fost una dintre opțiuni! That was not one of the options! Unele dintre opțiuni ar putea face rețeaua companiei admin un pic supărat cu tine, ia pe opțiuni. Some of the options could make your corporate network admin a little mad with you though.

Translation of "of these options" in Romanian

Una dintre opțiuni este, putem amâna călătoria și putem merge One of the options is, we can postpone the trip and we opțiuni este go Așa că I started comparing, after I generated the entire help system with each of the opțiuni este : Ei bine, cred că una dintre opțiuni este că Texas are nevoie de o linie de referința pentru scorurile lor de testare standardizate și responsabilitatea pentru aceste scoruri.

Well, I think one of the options is that Texas needs a baseline for their standardized test scores and accountability for those scores. Întrucât una dintre opțiuni ar trebui să fie aceea de a solicita unuia sau mai multor organisme publice independente, responsabile în special de protecția intereselor colective ale consumatorilor, să-și exercite dreptul de a introduce o acțiune în justiție, prevăzut de prezenta directivă; Whereas one option should consist in requiring one or more independent public bodies, specifically responsible for the protection of the collective interests of consumers, to exercise the rights of action set out in this Directive; Aceasta este una dintre opţiuni.