Comercializarea mineralelor. NORMĂ (A) 01/09/ - Portal Legislativ


Deoarece urmează să fie aduse noi modificări, aceasta ar trebui reformată din motive de claritate. Aceste legislații stabilesc condițiile în care apele minerale naturale sunt recunoscute ca atare și determină condițiile de exploatare a surselor. Acestea prevăd, în plus, norme speciale pentru comercializarea apelor respective. Recipientele utilizate la ambalarea acestora ar trebui să aibă, prin urmare, sisteme de închidere corespunzătoare.

Linguee Apps

Prezenta directivă se poate, prin urmare, limita la stabilirea de completări și derogări necesare de la respectivele norme generale. Prin urmare, acestea nu trebuie să fie transpuse de către statele membre. Apele menționate la primul paragraf pot fi recunoscute ca atare numai în cazul în care autoritatea competentă din țara de extracție a certificat faptul că acestea îndeplinesc dispozițiile anexei I partea I și că se efectuează controale regulate privind aplicarea prevederilor punctului comercializarea mineralelor din anexa II.

Durata de valabilitate a certificării prevăzute la al doilea paragraf nu poate depăși o perioadă de cinci ani. Nu comercializarea mineralelor necesară repetarea procedurii de recunoaștere prevăzute la primul paragraf, comercializarea mineralelor cazul în care certificarea este reînnoită înainte de sfârșitul perioadei amintite.

instruire în opțiuni

Lista apelor minerale recunoscute ca atare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 2 Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că numai apele menționate la articolul 1 care respectă prevederile prezentei directive pot fi comercializate ca ape minerale naturale.

EUR-Lex Access to European Union law

Articolul 3 Sursele de ape minerale naturale pot fi comercializarea mineralelor, iar apele acestora pot fi îmbuteliate numai în conformitate cu anexa II. Articolul 4 1    Apa minerală naturală, așa cum se prezintă la sursă, nu poate fi supusă nici unui alt tratament în afară de: a separarea elementelor instabile, cum ar fi compușii de fier și sulf, prin filtrare sau decantare, precedată eventual de oxigenare, în măsura în care acest tratament nu alterează compoziția apei în ceea ce privește constituenții caracteristici care îi conferă proprietățile; b separarea compușilor din fier, mangan, sulf și arsen din anumite ape minerale naturale prin tratamentul cu aer îmbogățit cu ozon în măsura în care acest tratament nu afectează compoziția apei în ceea ce privește constituenții caracteristici care îi conferă comercializarea mineralelor și cu condiția ca: i tratamentul să respecte condițiile de utilizare care urmează să fie stabilite de către Comisie, după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară instituită prin Regulamentul CE nr.

Măsurile menționate la litera b punctul i și la litera c punctul idestinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul 2.

Dispozițiile primului paragraf nu reprezintă un obstacol pentru utilizarea apelor minerale naturale și a apelor de izvor în fabricarea băuturilor răcoritoare. Articolul 5 1    Numărul total de colonii revitalizate dintr-o apă minerală naturală la sursă trebuie să corespundă numărului normal de colonii viabile și să furnizeze dovezi suficiente privind protecția eficientă a sursei împotriva contaminărilor de orice fel.

Acest număr total de colonii se determină în conformitate cu condițiile enunțate la punctul 1. După îmbuteliere, numărul total de colonii la sursă nu poate depăși pe mililitru la o temperatură de  °C în 72 de ore pe agar-agar sau comercializarea mineralelor un amestec agar — gelatină și 20 pe mililitru la 37 °C în 24 de ore pe agar-agar. Numărul total de colonii se măsoară într-un interval de 12 ore de la îmbuteliere, apa fiind păstrată la 4 °C ± 1 °C pe durata celor comercializarea mineralelor ore.

La sursă, aceste valori nu trebuie, în mod normal, să depășească 20 pe mililitru la o temperatură de  °C în 72 de ore și, respectiv, 5 pe mililitru la 37 °C în 24 de ore, cu mențiunea că acestea trebuie considerate cifre de referință și nu concentrații maxime permise.

Articolul 6 Toate recipientele utilizate la ambalarea apelor minerale naturale trebuie prevăzute cu sisteme de închidere, proiectate pentru a evita orice posibilitate de alterare sau contaminare.

cel mai ușor câștig cinstit

Articolul 8 1    Denumirea localității, cătunului sau a locului pot apărea în formularea din denumirea comercială, cu condiția ca aceasta să se refere la o apă minerală naturală al cărei izvor este exploatat la locul indicat de acea denumire și ca aceasta să nu inducă în eroare privind locul de exploatare a sursei. Primul paragraf se aplică mutatis mutandis și în același spirit în ceea ce privește importanța atribuită numelui sursei sau locului de exploatare a acesteia, privind denumirea comercială pentru apele minerale comercializarea mineralelor utilizată în publicitate, indiferent sub ce formă.

Cu toate acestea, indicațiile menționate în anexa III sunt autorizate în cazul în care întrunesc criteriile relevante stabilite în respectiva anexă sau, în absența acestora, criteriile stabilite în dreptul intern și ușor de făcut bani rapid condiția de a fi fost elaborate în baza analizelor fizico-chimice și, după caz, examenelor farmacologice, fiziologice și clinice realizate în conformitate cu metode științifice recunoscute, în conformitate cu anexa I secțiunea I punctul 2.

Acestea pot autoriza, de asemenea, includerea altor indicații, cu condiția ca acestea să nu contravină principiilor prevăzute la primul paragraf și să fie compatibile cu cele prevăzute la al doilea paragraf. Prevederile de acest tip pot viza, de asemenea, proprietățile apei care determină utilizarea respectivelor mențiuni. Statele membre comercializarea mineralelor intenționează să adopte astfel de măsuri informează în avans celelalte comercializarea mineralelor membre și Comisia cu privire la acasă work cesena.

Agricultură şi Alimentaţie Detectarea mineralelor Serviciile de detectare a mineralelor oferite de SGS vă ajută să stabiliţi raţiile de furaje şi necesarul de suplimente. De asemenea, vă oferim ocazia de a detecta prezenţa unor minerale cu potenţial nociv pentru şeptel, prevenind astfel apariţia problemelor de sănătate, cu toate costurile aferente. Metodele noastre de detectare a mineralelor sunt exacte şi în acelaşi timp flexibile, astfel încât aveţi de unde alege şi sunteţi scutiţi de griji.

Alte tratamente pot fi autorizate de către Comisie. Măsurile menționate la litera ddestinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 comercializarea mineralelor 2.

Articolul 10 Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că nu este împiedicată comercializarea apelor minerale naturale care respectă definițiile și normele stabilite de prezenta directivă prin aplicarea dispozițiilor de drept intern nearmonizate privind proprietățile, compoziția, condițiile de exploatare, ambalarea, etichetarea sau publicitatea apelor minerale naturale sau a alimentelor, în general.

Articolul 11 1    În cazul în care un stat membru prezintă motive pentru a considera că apa minerală naturală nu respectă dispozițiile prezentei directive sau că pune în pericol sănătatea publică, deși circulă liber în unul sau mai multe state membre, statul membru în cauză poate suspenda sau restricționa temporar comercializarea acelui produs pe teritoriul său. Acesta informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia sa, precum comercializarea mineralelor la motivele care l-au determinat să ia o astfel de decizie.

Comercializarea mineralelor respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul 2.

Din motive imperative de urgență, Comisia poate să utilizeze procedura de urgență menționată la articolul 14 alineatul 3.

marco opțiuni binare

Statul membru care a adoptat măsuri de protecție le poate menține, în această situație, până la adoptarea modificărilor. Articolul 12 Următoarele măsuri sunt adoptate de către Comisie: a limitele pentru concentrațiile elementelor componente ale apelor minerale naturale; b orice dispoziții necesare pentru indicarea pe etichete a nivelurilor ridicate ale anumitor constituenți; c condițiile de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon menționate la articolul 4 alineatul 1 primul paragraf litera b ; d informațiile privind tratamentele menționate la articolul 7 alineatul 2 litera c ; e metodele de analiză, inclusiv comercializarea mineralelor de detecție, pentru controlarea absenței contaminării apelor minerale naturale; f procedurile de prelevare a probelor și metodele de analiză necesare pentru verificarea caracteristicilor microbiologice ale apelor minerale naturale.

ce este dicționarul de opțiuni binare

Măsurile respective, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive prin completarea acesteia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 14 alineatul 2. Articolul 13 Orice decizie care ar putea avea vreun efect asupra sănătății publice se adoptă de către Comisie după consultarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară.

face site- uri și de a face bani

Articolul 14 1    Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul CE nr. Articolul 15 Prezenta directivă nu se aplică apelor minerale naturale destinate exportului către țări terțe.

ce sunt opțiunile și opțiunile binare

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 17 Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 18 Prezenta directivă se adresează statelor membre. Adoptată la Bruxelles, 18 iunie Pentru Parlamentul European.